Jaunieši kā viena no prioritātēm

  • -

Viens no Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB) mērķiem ir veidot Salaspils novada jauniešus konkurētspējīgākus darba tirgum un uzņēmējdarbības videi. Mūsdienīgāka, prestižāka, uz zināšanām un kvalitāti balstīta izglītības vide Salaspils novadā šodien un nākotnē radīs kvalitatīvākus cilvēkresursus Latvijas tautsaimniecībā.
SUB ir tikusies ar:

  1. Junior Achievement-Young Rngterprise Latvija, Prakse.lv, Devox, LecEver, Esi līderis, lai saprastu aktivitātes un iespējas, kādā veidā tiek strādāts vai varētu strādāt ar jauniešiem Salaspils novadā kopumā. Katra no organizācijām deva SUB savu skatījumu un izvērtējumu par sadarbību ar Salaspils novada izglītības iestādēm.
  2. RTU Rektoru, kancleru  un vietniekiem. Lai rastu sadarbības iespējas uzlabot potenciālo studenta un jauniešu izglītības kvalitātes līmeni Salaspils novadā.

Lai saprastu pašreizējo situāciju un plānotu, kā veiksmīgāk darboties turpmāk, SUB tikās ar galvenajām  pusēm, kas iesaistītas novada jauniešu izglītošanā: Salaspils 1. vidusskolas pārstāvjiem – skolas direktori Veru Kalniņu un iespējamās misijas skolotāju Kristapu Zaļo, Salaspils 2. vidusskolas direktori Venerandu Bogdāni-Rogozinu, Salaspils novada izglītības un kultūras daļas vadītāju Ingu Elksni, jaunatnes lietu speciālistu Vilmāru Vītoliņu un Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Zigmāru Zeimuli.

Tikšanās bija viens no SUB stratēģisko plānu loģiskās ķēdes posmiem. Tika atvērtas sarunas un izstāstīts redzējums par veiksmīgu sadarbību. Apspriestas šādas iespējamās aktivitātes:

  1. Prakse un darba vietas vasaras sezonā. Novadā vērojama izteikta interese par darba iespējām vasaras sezonā. Lai arī Salaspils novada dome jauniešiem nodrošina iespēju strādāt vasarā, pieprasījums ir liels un daudz jauniešu šo iespēju nesaņem. Šī iemesla dēļ, SUB plāno nodrošināt papildus darba vietas Salaspils uzņēmumos, kā arī iespēju jauniešiem doties praksē.
  2. Mācību ekskursijas uz Salaspils uzņēmumiem. Salaspilī darbojas daudz un dažādi uzņēmumi. Lai radītu jauniešos izpratni par uzņēmējdarbību, par tās īstenošanu un reālu darbību, sadarbībā ar novada skolām, tika apspriesta ideja organizēt mācību ekskursijas uz dažādiem Salaspils uzņēmumiem. Tās varētu notikt projektu nedēļu un ekonomikas stundu ietvaros.
  3. Ēnu dienas. Katru gadu skolēni dodas ēnot dažāda veida profesiju pārstāvjus. Uzsverot to, ka arī Salaspilī darbojas dažādu profesiju pārstāvji, plānots nodrošināt vairākas ēnu dienu iespējas tepat Salaspils uzņēmumos.
  4. Biznesa ideju konkurss. Jau pagājušajā gadā SUB organizēja jauniešu biznesa ideju konkursu, kurā bija jāiesniedz sava inovatīvā biznesa ideja. Labākajiem pretendentiem bija iespēja ideju realizēt dzīvē un saņemt naudas balvas. Lai veicinātu konkursa popularitāti jauniešu vidū un darbu kvalitatīvāku izstrādi, SUB plānojis doties pie jauniešiem uz skolām, personīgi iepazīstinot ar SUB un konkursa norisi.
  5. Jauniešu māja-neformālās izglītības centrs. Jau vairākkārt apspriesta ideja par jauniešu mājas izveidi Salaspilī, kurā būtu pieejamas jauniešu, apspriežu un atpūtas telpas. SUB būtu gatavi uzņemties iniciatīvu par šādas ēkas izveidi.
  6. Brīvprātīgā darba vakances. SUB un citās Salaspils novada organizācijās bieži vien vajadzīgi brīvprātīgie darba veicēji. Tā ir jauniešu iespēja ne vien palīdzēt organizācijām, bet arī iegūt darba pieredzi un kontaktus.
  7. Tēja/ kafija ar uzņēmējiem. Vairākkārt novadā veiksmīgi īstenots pasākums “Kafija ar politiķiem”. Pēc līdzīga principa ir iecere veidot ko līdzīgu ar uzņēmējiem. Tā jaunieši tiktu iedrošināti nodarboties ar uzņēmējdarbību, kā arī viņiem tiktu nodrošināta iespēja aprunāties ar novada uzņēmējiem par svarīgām  lietām un neskaidriem jautājumiem.