Konkurētspēja caur sadarbību: jauni stratēģiskie un pārvaldes risinājumi Rīgas metropoles areāla pašvaldībām.

  • -
  1. gada 6. oktobrī notika konference “Konkurētspēja caur sadarbību: jauni stratēģiskie un pārvaldes risinājumi Rīgas metropoles areāla pašvaldībām”. Pasākumu organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Rīgas domi. Konferences mērķis bija  rast jaunu stratēģisko ietvaru un pārvaldes risinājumus Rīgas metropoles areāla izaugsmei kā vienai no dinamiskākajām funkcionālajām zonām Latvijā, veicināt tās starptautisko konkurētspēju un palielināt pozitīvo ietekmi uz citu reģionu izaugsmi.

Rīgas metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu funkcionāli cieši saistīta telpa, ko veido Rīgas pilsēta kopā ar tuvējām dažāda lieluma pilsētām (Jūrmalu, Olaini, Jelgavu, Baldoni, Salaspili, Ogri, Tukumu un Siguldu) un Pierīgas novadu pašvaldībām, kurās izteikta iedzīvotāju ikdienas svārstmigrācija (Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020.gadam).

Rīgas metropoles areāls ir  noteikts kā viena no reģionālās politikas mērķteritorijām Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, paredzot atbilstošos atbalsta pasākumus tā attīstībai.

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Uzstājās starptautiskie eksperti no Lielbritānijas, Norvēģijas, Austrijas un Polijas. Tika organizētas paneļdiskusijas, kurās diskutēja par metropoles un galvaspilsētas lomu, konkurētspējas veicināšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, apskatot Oslo, Vīnes, Gdiņas pilsētu piemērus, valsts pārvaldes, par galvenajiem attīstības virzieniem un iespējamajiem atbalsta mehānismiem areāla konkurētspējas stiprināšanai, diskutēja par risinājumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, transporta sistēmas efektīvai organizēšanai un publisko pakalpojumu pieejamībai, nosakot iesaistīto pušu lomu un atbildību.

Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Miks Balodis  piedalījās un vadīja paneļdiskusijas par Uzņēmējdarbības vidi un investīciju piesaisti. Diskusijas laikā tika identificētas problēmas, iespējamie risinājumi, turpmākā rīcība  un definētas tēzes

  • Nodokļu sistēma un uzņēmējdarbības sekmēšanas pozitīvā ietekme uz pašvaldību finanšu rādītājiem
  • Teritoriju specializācija. Industriālo teritoriju izvietojums metropolē un pieguļošajās teritorijās

 

  • Kompleksa tūrisma piedāvājuma izveide metropolē un reģionā. Koordinēšanas paņēmieni
  • Vietas mārketinga stratēģija uzņēmējiem, tās izstrādes un pārvaldības paņēmieni teorijā un praksē
  • Metropoles un pieguļošo teritoriju interešu pārstāvība nacionālā mērogā, sadarbības modeļi un to ietekme uz saimniecisko aktivitāti valstī un metropolē
  • Jaunuzņēmumu telpiskais izvietojums metropolē un pieguļošajās teritorijās. Sadarbība pašvaldību starpā jaunuzņēmumu atbalsta infrastruktūras (t.sk. inkubatoru) izveidē un uzturēšanā
  • Metropoļu un kaimiņu pašvaldību sadarbība uzņēmumiem nepieciešamās infrastruktūras izveidē (IKEA gadījums Rīgā) gadījumos, kad uzņēmēju ieguldījumi tiek veikti pierobežas teritorijās. Pašvaldību, investoru un citu spēlētāju (piem. LIAA) iesaistes un atbildības apjoms