Mūsu prioritātes

Salaspils uzņēmēju biedrības mērķis ir veicināt uzņēmēju, sabiedrības un pašvaldības sadarbību , lai Salaspils novada sabiedrībai būtu nodrošināta iespēja gūt kvalitatīvu izglītību, tiktu nodrošinātas iespējas atpūsties un sportot, lai Salaspils novadā būtu atbilstoši nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un rastos jauni uzņēmumi un veidotos paaudze, kas vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Salaspils uzņēmēji

Mēs skaidri saprotam, ka ne visi uzņēmēji kļūs par Salaspils uzņēmēju biedrības biedriem. Mūsu uzdevums ir apvienot lielākos un veiksmīgākos uzņēmējus novadā, rādot priekšzīmi pārējiem uzņēmējiem.

Savstarpējā uzņēmēju biedrošanās ļauj apzināt un iepazīt uzņēmējus novada ietvaros, veicināt jauno uzņēmēju iesaistīšanu. Iespējams pat atsevišķos gadījumos veidojot kopīgus klasterus konkurētspējas palielināšanai.

Inovācijas un sadarbība ar universitātēm Latvijā

Apzināmies, ka mūsdienu mainīgajā laikmetā inovācijas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai ilgtermiņā varētu attīstīties. Esam atvērti praktiskai sadarbībai ar universitātēm, zinātniskajiem institūtiem un zinātniekiem tajā skaitā – lai kļūtu par tiltu zinātnei un praktiskai uzņēmējdarbībai.

Uzņēmēju klubi Latvijā

Esam atvērti sadarbībai ar pārējiem uzņēmēju klubiem Latvijā. Apmainoties ar informāciju, daloties pieredzē, veidojot savstarpējos kontaktus, mēs tikai kļūstam bagātāki – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Salaspils iedzīvotāji

Esam secinājuši, ka Salaspils iedzīvotāji nepazīst sava novada uzņēmumus, tāpēc par vienu no prioritātēm esam izvirzījuši iedzīvotāju informēšanu par novada uzņēmumiem un to veiksmes stāstiem.

Runājot par kopējo novada informatīvo telpu kā būtiskāko ziņojumu esam izvirzījuši uzdevumu veicināt Salaspils iedzīvotāju interesi un lepnumu par savu novadu un izjust piederību savam novadam.

Salaspils dome

Salaspils uzņēmēju biedrības galvenais sadarbības partneris ir Salaspils novada dome.

Salaspils uzņēmēju biedrība aktīvi iesaistās domes darbībā– iesaistoties gan Finanšu, gan teritoriālās attīstības komitejas darbā.

Lai sekmīgāku veidotu savstarpējo komunikāciju biedrības vadība regulāri tiekas ar domes priekšsēdētāju, lai pārrunātu aktualitātes, aktualizētu risināmos darba jautājumus un pārstāvētu biedru intereses.

Jaunieši

Par vienu no prioritātēm Salaspils uzņēmēju biedrība ir izvirzījusi sadarbību ar jauniešiem. Kā galveno mērķi nosakot Salaspils jauniešu konkurētspējas palielināšanu.

Šī mērķa sasniegšanai esam izvirzījuši dalību sekojošas aktivitātēs:

  • Salaspils biznesa ideju konkurss Salaspils novada jauniešiem
  • Prakses vietas jauniešiem vasaras mēnešos
  • Zinātnes nedēļa
  • Lekciju cikls „Praktiskā uzņēmējdarbība”
  • Salaspils gada jauniešu apbalvošana

NVO Salaspilī

Salaspils novadā ir pietiekami daudz nevalstisko organizāciju,  kurām ir nepieciešams atbalsts, tajā skaitā finansiālais. Esam izstrādājuši mehānismu, lai šo procesu padarītu caurspīdīgāku un rastu iespēju apzināt kvalitatīvākos atbalstāmos projektus.

Salaspils uzņēmēju biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma guvēju statusu, kas ļauj uzņēmējiem ziedotos līdzekļus izmantot maksimāli taupīgi. Tāpat biedrība plāno apkopot informāciju par visiem novadā esošajiem NVO aktuālajiem projektiem, kurus būtu iespējams atbalstīt no uzņēmēju puses.  Attiecīgi uzņēmējiem būs vieglāk orientēties kurus projektus atbalstīt, savukārt NVO pārstāvjiem būtu vieglāk uzrunāt uzņēmēju pārstāvjus.

Amatnieki

Salaspils novadam diemžēl nav raksturīgas vēsturiski spēcīgas amatniecības tradīcijas. Salaspils uzņēmēju biedrība par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi Amatniecības tradīciju stiprināšanu Salaspils novadā. Šī mērķa īstenošanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi:

  • Apzināt un apvienot Salaspilī esošos amatniekus un mājražotājus.
  • Vienoties ar tūrisma informācijas centru par amatniecības izstrādājumu realizāciju Tūrisma informācijas centrā.
  • Sadarbībā ar tūrisma informācijas centru, organizēt regulārus vietējo amatnieku gadatirdziņus.
  • Rast iespēju vietējiem amatniekiem pārdod savus izstrādājumus kvalitatīvā veidā – izmantojot vienotus pārdošanas stendus un nodrošinot citu nepieciešamo inventāru.
  • Izvirzīt par prioritāti Salaspils novadā izveidot „amatnieku mājas”, kurā būtu ierīkotas praktizējošas darbnīcas visiem interesentiem (bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem), lai praktizētos meistarklasēs.