Par mums

Salaspils Uzņēmēju biedrība (SUB)

Biedrība dibināta 2010.gada 8.aprīlī.

Mūsu mērķis ir apvienot Salaspils novada komercsabiedrības, individuālos komersantus un citus saimnieciskā darba veicējus, lai kopīgi veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Salaspils novadā, pārstāvot kopīgās vietējo uzņēmēju intereses.

Mēs vēlamies veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, apzināt kopīgās problēmas, veicināt uzņēmēju savstarpējo atbalstu, aktivizēt dialogu starp Salaspils novada domi un vietējiem uzņēmējiem, piedaloties Novada Attīstības programmas izstrādē, koncepcijas un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izskatīšanā, izsakot savu viedokli par nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā, veicinot lēmumu pieņemšanu, kas sekmētu novada ekonomisko attīstību.

Mēs ceram atbalstīt savus biedrus, piedaloties kopīgu projektu īstenošanā, kas veicinātu uzņēmēju izglītošanu, informētību un kopdarbību, paredzot sadarbību arī ar Salaspils novada domi un tās struktūrvienībām, valsts institūcijām, citām Latvijas darba devēju apvienībām un starptautiskām organizācijām

Savus mērķus un uzdevumus mēs esam formulējuši statūtos.

Mūsu mērķi:

  1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Salaspils novadā;
  2. sekmēt Salaspils novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Biedrības uzdevumi un funkcijas:

  1. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Salaspils novadā, kā arī sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  1. veicināt Salaspils novada uzņēmēju savstarpējo informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību;
  2. veidot dialogu starp Salaspils novada domi un Salaspils novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu;
  3. sekmēt Salaspils novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem, sniegt priekšlikumus un komentārus par lēmumu projektiem, kā arī veicināt uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošo lēmumu pieņemšanu;
  4. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
  5. veidot sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju organizācijām un apvienībām;
  6. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām Biedrības mērķu īstenošanai;
  7. veicināt Salaspils novada uzņēmēju līdzdalību Salaspils novada tēla veidošanas pasākumos;